Door Mark ten Pas op 30 oktober 2019

Sluiting arrestantencellen: vragen PvdA Winterswijk aan de orde in Tweede Kamer

PvdA-kamerlid Attje Kuiken stelt de voorgenomen sluiting van arrestantencellen in de Achterhoek aan de orde bij de minister van justitie en veiligheid Ferdinand Grapperhaus. Het is een rechtstreeks gevolg van vragen, die het Winterswijkse PvdA-raadslid Mark ten Pas eerder stelde aan de burgemeester van Winterswijk.

 

De plannen van de Nationale Politie om de cellen in Doetinchem, Ede en Tiel te sluiten en arrestantenopvang te centraliseren in een nieuw complex in Elst, kwamen onlangs in de regionale media.

Noodhulp voorrang?
De vragen die Ten Pas hierover stelde zijn voor PvdA-kamerlid Kuiken reden om de minister te bevragen. Ze wil onder meer weten of Grapperhaus bekend is met het voornemen. Verder vraagt ze onder meer: “Deelt u de mening dat het verlenen van noodhulp (door de politie) voorrang heeft boven het wegbrengen van arrestanten?”

Onevenredig veel tijd?
En: “Deelt u de mening dat de sluiting van de arrestantencellen in de genoemde gemeenten tot gevolg heeft dat de politie onevenredig veel tijd nodig zal hebben om arrestanten elders onder te brengen?” Via haar vraagstelling bepleit Kuiken bovendien – indien de centralisatie doorgang vindt – de instelling van een aparte vervoersdienst voor arrestanten, zodat er geen onevenredig beslag wordt gelegd op politiecapaciteit in de Achterhoek.

De eerdere vragen van raadslid Mark ten Pas aan het college van de gemeente Winterswijk:

In de media zijn berichten verschenen over het voornemen van de Nationale Politie om over te gaan tot het sluiten van arrestanten- /cellencomplexen met gevolgen voor Winterswijk en de Achterhoek. Naar aanleiding van deze zorgwekkende berichtgeving wil ik namens de PvdA-fractie de volgende vragen voorleggen.

  1.  Deelt u de zorgen van collega-burgemeesters over de plannen van de Nationale Politie?
  2.  Collega-burgemeesters spreken van onverantwoorde gevolgen als de plannen doorgaan. Deelt u deze woorden en voorziet u ook onverantwoorde gevolgen voor Winterswijk en het team Achterhoek-Oost?
  3. Is bekend welke gevolgen de voorgestelde sluitingen hebben voor het politiewerk in Winterswijk respectievelijk de Oost-Achterhoek? Welke gevolgen zijn dit? Wat betekent dit voor de aanrijtijden en noodhulp?
  4. Wat wordt er gedaan ter voorbereiding op de voorgenomen plannen van de Nationale Politie? Worden er maatregelen getroffen?
  5. Is Elst de beoogde locatie als arrestanten-/cellencomplex in het nieuwe plan voor het team Achterhoek-Oost? Wordt er ook gekeken naar het arrestanten-/cellencomplex in Twente, aangezien deze locatie (qua reistijd/afstand) minder ver is dan Elst?
  6. Hoe kijkt u aan tegen de suggesties voor alternatieve vervoersmogelijkheden? Zoals een aparte vervoersdienst voor het arrestantenvervoer?
Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas