Door Mark ten Pas op 18 juni 2020

PvdA-fractie stelt schriftelijke vragen over gevolgen coronamaatregelen voor herinrichting gemeentekantoor en raadhuis

De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de herinrichting van het gemeentekantoor en raadhuis.

 

In februari heeft de raad besluiten genomen over de herinrichting van de raadzaal, de verduurzaming van het raadhuis en de herinrichting van het gemeentekantoor. Inmiddels is de coronacrisis ingetreden en leven we in een andere werkelijkheid. Onder meer de anderhalvemetersamenleving heeft grote invloed op de manier van werken en de te hanteren norm.

  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de herinrichting van de raadzaal, de verduurzaming van het raadhuis en de herinrichting van het gemeentekantoor?
  2. Is bekend wat de invloed is van de coronamaatregelen, waaronder de anderhalvemeternormen, op de herinrichting van de raadzaal en de herinrichting van het gemeentekantoor? Zo ja, wat is deze invloed en op welke manier wordt hier op ingespeeld bij deze herinrichtingen? Neemt het college, naast op de bestaande plannen en uitwerkingen voor herinrichtingen, aanvullende maatregelen bij deze herinrichtingen gelet op de nieuwe werkelijkheid?
  3. Tijdens de coronacrisis is thuiswerken de norm geworden. Voor een langere tijd blijft thuiswerken het uitgangspunt en ook in de toekomst gaat dat waarschijnlijk meer en vaker gebeuren. Hoe kijkt het college naar? Wat betekent dit voor de herinrichting van het gemeentekantoor?
  4. Voorlopig gelden de coronamaatregelen, waaronder de anderhalvemeternormen. Wat zijn de effecten voor (het werken in) het raadhuis, het gemeentekantoor en ander (openbare) gemeentelijk eigendom?
  5. Stelt het college vanwege de coronamaatregelen aanvullende eisen aan gebruikers/huurders van gemeentelijk eigendom? Op welke wijze wordt naleving geborgd?
  6. De coronacrisis leidt tot onder meer actuele inzichten en opinies over ventilatie, luchtbehandeling en technische inrichtingen. Wordt er, gelet op de gevolgen van de coronacrisis en bijbehorende inzichten en opinies, expliciet gekeken naar deze zaken?
Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas