Door Mark ten Pas op 14 mei 2020

Mark ten Pas in raadsdebat over coronacrisis: ”Ondersteun vrijwilligers en mantelzorgers en zet in op bestaanszekerheid”

Donderdag 14 mei heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het ”’Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)”. De gemeenteraad heeft dit plan unaniem vastgesteld. Hiermee hebben we een steunpakket waarmee we snel, adequaat en daadkrachtig aan de slag kunnen. We streven ernaar om de gevolgen voor onze inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen zo beperkt mogelijk te laten zijn. Hieronder lees je de inbreng in de eerste termijn van raadslid Mark ten Pas.

”Allereerst wil ik namens mijn fractie de waardering en grote dank uitspreken over de wijze waarop het college en de ambtelijke organisatie in deze crisistijd alles op alles zetten om Winterswijk draaiende te houden. En dat in een tijd waarin het behelpen is, waar de werkzaamheden onder moeilijke omstandigheden verzet moeten worden.


”We hebben diepe waardering voor al die Winterswijkers in vitale beroepen die dag en nacht keihard werken in deze moeilijke crisistijd”

We leven mee met de mensen die geraakt worden door het virus of geraakt worden door de maatregelen. Maar onze fractie heeft ook bewondering. We hebben diepe waardering voor al die Winterswijkers in vitale beroepen die dag en nacht keihard werken in deze moeilijke crisistijd. Voor al die Winterswijkers die hun naasten helpen of juist gewoon thuisblijven.

Voorzitter, Het is crisis. En onze minister-president benadrukt iedere week opnieuw dat we alleen samen de crisis te lijf kunnen en moeten gaan. De PvdA Winterswijk is het daar hartgrondig mee eens. De coronacrisis heeft niet alleen grote gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook de economische en sociaal-maatschappelijke impact van deze crisis is groot. Zelden hebben we een crisis gezien die écht iedereen raakt. Sommigen worden harder getroffen dan anderen. Maar iedereen voelt de gevolgen.

”Een steunpakket is niet alleen wenselijk, maar puur noodzakelijk”

De PvdA-fractie is van mening dat we als gemeente alles moeten doen wat in onze mogelijkheden ligt om de gevolgen voor onze inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen zo beperkt mogelijk te laten zijn. Een steunpakket is niet alleen wenselijk, maar puur noodzakelijk.

We willen onze complimenten overbrengen aan het college. Allereerst voor de wijze waarop zij bezig zijn om Winterswijk in deze tijden vooruit te brengen. En ten tweede over de wijze waarop in korte tijd dit Taskforceplan tot stand is gekomen. Een steunpakket waarmee we aan de slag kunnen. Aan de slag moeten. Dit plan biedt de mogelijkheid om snel, adequaat en daadkrachtig te kunnen handelen. Een aantal maatregelen is al concreet uitgewerkt. Zoals de belastingmaatregelen en de maatregelen inzake het vervallen van de sportbijdrage of de impulsbijdrage aan 100%Winterswijk. Goede maatregelen die onze PvdA-fractie steunt. En ook hebben we het vertrouwen dat de maatregelen die nog nader uitgewerkt moeten worden, zorgvuldig en weloverwogen genomen zullen worden. We moeten nu samen de lijnen uitzetten om goed uit de crisis te komen.

En deze crisis biedt – het klinkt wellicht wat gek – kansen. En wij zien dat het college deze kansen ziet en met dit plan hier op in speelt. Door te gaan kijken hoe we Winterswijk verder kunnen verduurzamen met behulp van onze Winterswijkse ondernemers. Net als dat we gaan kijken hoe nieuwe initiatieven en investeringen naar voren gehaald kunnen worden.

Wij hebben het vertrouwen dat het college dit met ons, met de raad wil gaan doen. Het college vraagt een budget en vraagt de ruimte – het mandaat – om daadkrachtig aan de slag te kunnen. Op het eerste oog lijkt dit een breed mandaat, zonder al te veel beperkingen. Evenals de omvang van het plan dat een breed bereik heeft. Daarover hebben wij, net als een aantal andere fracties, inmiddels schriftelijke vragen gesteld. Dat heeft ons al de nodige duidelijkheid gegeven over wat de werkwijze moet gaan zijn bij de uitvoering van dit plan. Deze duiding biedt ons handvatten voor de uitvoering.

Wij vragen het college om ons pro-actief mee te nemen. Het is al gememoreerd door andere fracties. En bij voorkeur niet een beperkt begeleidingsgroepje dat meekijkt. Maar gewoon op de reguliere momenten. Dus bijvoorbeeld tijdens de commissie- en raadsvergadering of een politiek forum. Zodat wij ook als raad richting kunnen blijven geven en in positie blijven. Zodat het ook een plan wordt van ons allemaal. Graag een reactie van het college. Is het college daartoe bereid?

”Juist nu moeten we deze gouden krachten ondersteunen”

Voorzitter, in crisistijden zie je vaak dat de ware aard van mensen boven komt. Niets is de mensen te gek. Dag en nacht staan duizenden Winterswijkers voor een ander klaar. Juist nu in crisistijd. Dat is bewonderenswaardig. Maar we zien ook dat de coronacrisis een grote wissel trekt op veel mensen. Denk bijvoorbeeld aan de vele mantelzorgers en vrijwilligers. Buiten crisistijden wordt al veel gevraagd van hen. En van veel vrijwilligers en mantelzorgers wordt er nu een extra krachtinspanning gevraagd. Onder de soms extreem moeilijke omstandigheden gaat de mantelzorg gewoon door. Langdurige zorg die onbetaald wordt verricht door onmisbare gouden krachten. En denk aan de vele vrijwilligers voor wie niets te veel is. De vrijwilligers bij de sportverenigingen die van de één op de andere dag alles op alles zetten om er voor te zorgen dat de jeugd weer kan sporten. Of de vrijwilligers die als maatje optreden voor een ander en een extra keer achter de deur kijken. Of die vrijwilligers bij de voedselbank extra bijspringen nu het nodig is.

Als deze gouden krachten ondersteund moeten worden, dan moeten we ons daar voor inzetten vindt mijn fractie. Juist nu moeten we deze gouden krachten ondersteunen. Daarom de volgende motie om de gouden krachten in onze Winterswijkse samenleving te ondersteunen.

Klik hier voor onze motie ‘Ondersteuning van gouden krachten’

Deze crisis treft de meest kwetsbaren hard. Mijn fractie heeft de zorg dat deze crisis kwetsbare mensen extra hard raakt. Denk aan de Winterswijkers die afhankelijk zijn van anderen. Voor de broodnodige ondersteuning, de zorg of gewoon voor gezelschap. Hoe draagt het college er zorg voor dat iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft, juist nu, deze zorg en ondersteuning ook kan krijgen? De sociale onthouding die deze crisis met zich brengt kan leiden tot een eenzaamheidscrisis. Heeft het college hier ook oog voor? En heeft het college ook voldoende zicht op de gezinnen die nu meer dan voorheen dag en nacht bij elkaar op de lip zitten? Nu door de gevolgen van de maatregelen mogelijk onveilige situaties in de hand gewerkt worden.

”Als het aan ons ligt blijven we een gemeente met een sociaal gezicht”

Als PvdA-fractie zijn we van mening dat dit nu een moment is om ons af te vragen wat voor gemeente we willen zijn. Als het aan ons ligt blijven we een gemeente met een sociaal gezicht. Het sociale gezicht dat er is voor de inwoner die van de één op de andere dag in de problemen is gekomen door deze crisis. Een gemeente waarbij de mensen snel en laagdrempelig geholpen worden, vanuit vertrouwen. Zodat we naast elkaar blijven staan en klaarstaan voor onze inwoners.

Deze crisis raakt de bestaanszekerheid van velen. Denk aan de verhalen over de zzp’ers waar de opdrachten opdrogen. Maar die mogelijk net niet in aanmerking komt voor de bijzondere bijstand, terwijl de vaste lasten doorlopen. Of de mensen die uit de schulden kruipen, maar waar het werk nu niet voorhanden ligt. Maar wij denken ook aan de kinderen met een onderwijsachterstand, voor wie onderwijs óp school extra belangrijk is. Of de gezinnen waar digitale leermiddelen niet zo maar vanzelfsprekend zijn. We moeten ervoor waken dat deze crisis de kansenongelijkheid versterkt. Het verdient aanbeveling om te verkennen of we met onze minimaregelingen een steentje bij kunnen dragen om ervoor te zorgen dat de gevolgen voor onze inwoners beperkt blijven. Daarover gaat de volgende motie.

Klik hier voor onze motie ‘Bestaanszekerheid in crisistijd’

Dit valt of staat uiteraard met actieve en duidelijke communicatie. Daarom vraag ik het college om juist nu actief te informeren over de mogelijkheden die onze gemeente biedt. Bijvoorbeeld in de bestaande aanpak rondom Armoedevrij.

Tot slot, voorzitter. Laten we vooral zorgen dat dit een plan wordt van Winterswijk. Dat we het samen gaan doen en samen blijven doen. Mét onze inwoners, onze bedrijven, onze belangenbehartigers en onze instellingen. Ik sluit af met de woorden in de inleiding van het plan: We willen vooral kijken naar wat we nu met elkaar kunnen doen in Winterswijk.

Tot zover mijn eerste termijn voorzitter. Dank u wel”

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas