Door Max van Eck op 25 januari 2024

PvdA-fractie stelt schriftelijke vragen over plannen De Woonplaats en huisvesting van De Klimop

De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de plannen van woningcorporatie de Woonplaats en de toekomst van ontmoetingscentrum de Klimop. De Klimop is een waardevolle voorziening in Winterswijk-Oost. In de loop van dit jaar moet De Klimop de huidige locatie verlaten. Op de locatie aan de Noteboomstraat zijn plannen voor nieuwbouw door De Woonplaats. 

 

 

 

Wat de PvdA-fractie betreft is de Klimop een initiatief dat haar waarde heeft bewezen en dat een centrale rol speelt in het verbinden van de buurt. Het is een plek waar mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Samen werken zij aan een leefbare buurt en het zou erg jammer zijn als dit initiatief verloren zou gaan. Tijdens een bezoek van de fractie aan De Klimop werd duidelijk dat met vele vrijwilligers een veilige en prettige plek creëert voor tientallen Winterswijkers.

Wij willen van het college weten welke mogelijkheden er zijn vanuit de gemeente om een maatschappelijke invulling zoals de Klimop te behouden op deze locatie. Wij zijn benieuwd of er bij de nieuwbouw ook ruimte gemaakt kan worden voor het toevoegen van een maatschappelijke invulling. Juist om de leefbaarheid en sociale cohesie te behouden en te versterken in deze wijk! Ook willen wij graag van het college horen of zij bereid zijn om met De Woonplaats in gesprek te gaan over een maatschappelijke voorziening op deze locatie.

Schriftelijke vragen
Hieronder lees je de vragen die wij hebben gesteld aan het college:

 1. Het college heeft in zijn beantwoording in het vragenhalfuur aangegeven dat het college deelt dat de Klimop een positieve invloed heeft op de leefbaarheid en sociale cohesie in Winterswijk-Oost. In hoeverre vindt het college het wenselijk dat er een maatschappelijke invulling, bijvoorbeeld via de Klimop, in de toekomst behouden blijft op deze plek in de wijk?
 2. Welke (sturings)mogelijkheden zijn er vanuit de gemeente als het gaat om het behouden of realiseren van een maatschappelijke invulling op deze locatie? Zoals op het gebied van planologie, ruimtelijke ordening, woonbeleid en in gesprek/onderhandeling met betrokken partijen (zoals de Woonplaats)?
 3. Ziet het college kansen om op deze locatie zowel nieuwe (sociale huur)woningen toe te voegen als een maatschappelijke invulling te behouden/realiseren? Zo ja, hoe realistisch acht het college deze kansen?
 4. In de Prestatieafspraken 2024 gemeente Winterswijk – Huurdersvereniging Winterswijk – De Woonplaats is voor de locatie Noteboomstraat 20 opgenomen dat de Woonplaats een haalbaarheidsonderzoek uitvoert naar de herontwikkeling van deze locatie ten behoeve van 20 sociale huurwoningen. En dat de Woonplaats inzet op afronding van de planologische procedure in 2024 en dat naar verwachting de bouw start in voorjaar 2025.
  a. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek?
  b. Wordt in het haalbaarheidsonderzoek ook gekeken naar een maatschappelijke invulling op de ontwikkellocatie?
  c. Indien de maatschappelijke invulling geen onderdeel is van het haalbaarheidsonderzoek (vraag 3b); Wat vindt het college ervan dat dit ertoe kan leiden dat een maatschappelijke invulling op deze locatie verloren gaat?
  d.  Indien de maatschappelijke invulling geen onderdeel is van het haalbaarheidsonderzoek (vraag 3b); Is het college bereid om met de Woonplaats in gesprek te gaan om te bepleiten dat in het haalbaarheidsonderzoek (alsnog) ook de maatschappelijke invulling meegenomen wordt?
 5. Als de maatschappelijke invulling verdwijnt als gevolg van deze planontwikkeling: Is in beeld wat hiervan de impact is op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie? Zo ja, wat is deze impact? Zo nee, kan dit in beeld worden gebracht (bijvoorbeeld als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek)?
 6. Het college heeft in zijn beantwoording aangegeven in het vragenhalfuur dat de Woonplaats primair een huisvestingsopdracht heeft en dat de Woonplaats te horen heeft gekregen dat ze extra sociale huurwoningen moeten bouwen. Naast de primaire huisvestingsopdracht heeft de Woonplaats ook een (wettelijke) opdracht om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. En hebben corporaties met ingang van 1 januari 2022 ook meer ruimte gekregen voor hun bijdrage aan leefbaarheid. In hoeverre vindt het college dat de Woonplaats een verantwoordelijkheid heeft om op deze locatie een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, bijvoorbeeld door in de planontwikkeling rekening te houden met een maatschappelijke invulling?
 7. Het college heeft in zijn beantwoording aangegeven in het vragenhalfuur de Klimop actief te informeren over huisvestingsmogelijkheden die het college ziet of slimme verbindingen te leggen. Aan welke verbindingen moeten we dan denken?
Max van Eck

Max van Eck

Mijn naam is Max van Eck, 25 jaar en geboren en getogen Winterswijker. Op dit moment studeer ik politieke theorie (een soort politieke filosofie) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoewel ik meer dan drie jaar in Nijmegen heb gewoond, voelde Winterswijk altijd als mijn thuis. Destijds kwam ik elk weekend terug om hier te

Meer over Max van Eck