Financiën
Verkiezingsprogramma

Financiën

Dit verkiezingsprogramma staat vol met plannen en ideeën voor Winterswijk. We hebben een paar stevige ambities neergelegd. We staan voor een gemeente die het fundament wil zijn onder de samenleving. Een gemeente die alles doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen in leefbare wijken. Een gemeente die staat voor bestaanszekerheid en gelijke kansen. Een gemeente waar mensen terecht kunnen voor zorg en ondersteuning als dat nodig is. Een gemeente die staat voor ambitieus duurzaamheidsbeleid. Een gemeente met hart voor Winterswijk.

We doen geen vage beloftes over lagere lokale belastingen of dure plannen die nooit gerealiseerd gaan worden. Als we keuzes moeten maken zullen wij altijd kiezen voor onze prioriteiten zoals beschreven in dit programma. Ook als dat betekent dat inwoners, naar draagkracht, iets hogere lasten betalen. Alle ambities en wensen moeten wel betaald worden.

Financiën

Onze keuzes:

  • De gemeente zet middelen doelmatig in en we gaan verantwoord om met het geld dat de gemeente ter beschikking heeft.
  • De boekhouding moet op orde zijn. Wij staan voor een degelijke financiële huishouding. Het financiële beleid moet erop gericht zijn om een structureel gezonde financiële positie te hebben, verantwoord met risico’s om te gaan en tegelijkertijd niet de boel op slot te zetten zodat niet meer kan worden geïnvesteerd in onze gemeente.
  • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat betekent dat we er altijd voor zorgen dat diegenen die ons het hardst nodig hebben, op ons kunnen rekenen en zullen worden ontzien in lastenverzwaringen. Zo bouwen we samen aan een sterk en sociaal Winterswijk.
  • Bij extra bijdragen vanuit het Rijk, zoals geld voor kinderen in armoede of voor jeugdzorg, is het uitgangspunt dat deze middelen voor het betreffende doel worden ingezet, ook als het geld via de algemene uitkering van het Gemeentefonds beschikbaar komt.
  • We verantwoorden helder wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen.

Deel dit