7. Een toekomstbestendig Nationaal Landschap
Verkiezingsprogramma

7. Een toekomstbestendig Nationaal Landschap

Het buitengebied is ons grootste kapitaal. We mogen ons gelukkig prijzen dat we wonen op één van de mooiste plekken in Nederland. Dagelijks kunnen we genieten van al het moois dat het Winterswijkse landschap ons biedt. De prachtige omgeving samen met onze cultuur van naoberschap is een gouden combinatie.

Het behoud van ons Nationaal Landschap is belangrijk. Het is een waardevol landschap waarvan de kernwaarden gekoesterd moeten worden. Het is echter een cultuurlandschap. Dit betekent dat het niet op slot mag gaan voor toekomstige ontwikkelingen. In het Nationaal Landschap gaan wonen, ondernemen, landbouw, natuur en recreëren al decennia hand in hand. Ons landschap is daarmee een essentieel onderdeel van onze lokale economie.

Om ook in de toekomst te kunnen genieten van onze unieke omgeving moeten we zuinig zijn op ons landschap. Maar ook inspelen op kansen en mogelijkheden. Verschillende grote actuele ontwikkelingen hebben invloed op onze omgeving of we krijgen er in de nabije toekomst mee te maken. Denk aan de stikstofcrisis en de komst van de Omgevingswet. Die ontwikkelingen vragen om een gezamenlijke Winterswijkse aanpak, passend bij ons Nationaal Landschap.

Een toekomstbestendig Nationaal Landschap

Onze keuzes:

 • De kracht van ons Nationaal Landschap ligt in de balans tussen wonen, ondernemen, landbouw, natuur en recreatie. Toekomstige ontwikkelingen moeten dan ook passen in ons landschap en in samenhang worden bezien.
 • Ons Nationaal Landschap is van iedere Winterswijker. De vele wandelpaden, fietspaden en landgoederen moeten goed toegankelijk
  blijven.
 • Dagelijks genieten toeristen uit binnen- en buitenland van onze landschap en onze voorzieningen. De aanpak via 100% Winterswijk heeft onze steun.
 • De Winterswijkse boeren hebben veel kennis van ons landschap. Betrek daarom de boeren meer en beter bij het beheer en onderhoud van ons landschap.
 • Al jaren zien we een trend dat er agrarische bebouwing vrijkomt. We zijn voorstander van functieveranderingen in het buitengebied, mits het past bij de schaal van ons landschap.
 • De komende periode worden er belangrijke (landelijke) keuzes gemaakt, bijvoorbeeld rondom de stikstofproblematiek. We kiezen voor een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak om het stikstofprobleem aan te pakken. Het is van groot belang dat hierover een open gesprek gevoerd, bijvoorbeeld binnen WCL. Dus niet praten óver de verschillende sectoren, maar mét de sectoren.
 • Onder meer door landelijk beleid staat de agrarische sector onder hoge druk en is er veel onzekerheid over de toekomst. We gaan in gesprek met de boeren om op een constructieve manier mee te denken over hoe we in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en het landschap toekomstbestendig kunnen vormgeven.
 • We moedigen agrariërs aan die inzetten op de ontwikkeling van kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw.
 • De gemeente werkt actief mee aan initiatieven vanuit de buurtschappen om de leefbaarheid te behouden en te versterken. Zoals het realiseren van woningbouw in de kernen en het versterken van de sociale samenhang.
 • We blijven samenwerken binnen de unieke Winterswijkse aanpak van WCL en Jong WCL.
 • Ten aanzien van de omgevingswet kiezen wij voor een gemeente die controle en regie houdt op de ruimtelijke ontwikkeling.

Deel dit