6. De kracht van kunst, cultuur en sport
Verkiezingsprogramma

6. De kracht van kunst, cultuur en sport

De cultuursector heeft in de afgelopen twee jaar veel klappen te verduren gehad. De PvdA Winterswijk ziet het belang van deze sector en zal hiervoor blijven opkomen. Kunst en cultuur is zoveel meer dan ‘gewoon’ een theatervoorstelling, een schilderij of een sprookje. Kunst en cultuur kunnen je ontroeren, troost bieden, verrassen, soms eventjes laten ontsnappen uit de werkelijkheid en zoveel meer. Kunst en cultuur vertellen wat over onze geschiedenis en ons heden. Niet alleen die van Nederland of Winterswijk, maar ook die van iemand zelf. PvdA Winterswijk wil zich er voor inzetten dat meer mensen dit kunnen ervaren, zowel in de rol als bewonderaar van kunst, als in de rol van kunstenaar zelf.

Net als kunst en cultuur heeft sport een essentiële verbindende factor. Sport is meer dan sport alleen. Sport is ook sociale integratie, preventie van gezondheidsklachten en tegengaan van eenzaamheid. Wie sport is meestal gezonder en voelt zich beter. We mogen trots zijn op de prachtige sportaccommodaties. Het doel moet zijn om zoveel mogelijk inwoners te laten bewegen en kennis te laten maken met de mooie verenigingen en accommodaties die Winterswijk rijk is.

We versterken de verbinding tussen kunst, cultuur, sport, onderwijs en het sociaal domein. Winterswijkse verenigingen spelen een actieve rol bij armoedebestrijding en bieden een laagdrempelige toegang tot een gevarieerd sportaanbod.

De kracht van kunst, cultuur en sport

Onze keuzes:

 • We blijven inzetten op cultuureducatie en de verbinding tussen onderwijs en cultuur. De gemeente vervult een stimulerende rol bij de samenwerking tussen de scholen en de culturele sector, onder andere door de inzet van de cultuurcoach.
 • WoooW (het Cultuurkwartier) geeft een impuls aan ons centrum en de culturele sector. We ondersteunen de ontwikkeling van WoooW met daarin een goede mix van cultuur, wonen en werken. Met ruimte voor talentonwikkeling en ateliers. Binnen de ontwikkeling van WoooW wordt nadrukkelijk ruimte gemaakt voor sociale woningbouw.
 • We faciliteren een eigentijds en innovatief museumaanbod in onze Winterswijkse musea.
 • Winterswijk beschikt over een rijk cultureel erfgoed. Het is de moeite waard om dit nog beter onder de aandacht te brengen van de Winterswijkers en onze gasten. Bijvoorbeeld door kunst in de openbare ruimte.
 • De financiële druk op amateurverenigingen in de kunst- en cultuursector is hoog. Het moet mogelijk blijven voor deze verenigingen om op te treden op de Winterswijkse (professionele) podia. Indien nodig draagt de gemeente bij met een subsidie of garantstelling.
 • Evenementen creëren levendigheid in onze gemeente, met name voor de Winterswijkse jongeren. Waar mogelijk denkt en helpt de gemeente mee met initiatiefnemers die evenementen willen organiseren, bijvoorbeeld rondom de vergunningverlening.
 • Samen met de sportverenigingen realiseren we rookvrije sportaccommodaties.
 • Waar mogelijk zetten we sportaccommodatie multifunctioneel en efficiënt in.
 • De gemeente stimuleert bewegen bij de inrichting in de openbare ruimte.
 • De gemeente vraagt sinds 2019 een extra bijdrage van €75.000,- van de sportverenigingen. Wij draaien dit terug. Wel vragen we van de verenigingen een actieve rol in het uitvoeren van de Winterswijk-pas (zie hoofdstuk 2 ‘Goed werk en bestaanszekerheid’).
 • Een aantal Winterswijkse sportverenigingen heeft moeite om voldoende vrijwilligers op de been te brengen. De gemeente biedt gerichte verenigingsondersteuning om vereniging sterk en vitaal te houden.
 • Met inzet van onze buurtsportcoaches blijven we jong en oud stimuleren om gezond te leven en te bewegen.
 • We hebben met Zwembad Jaspers een onmisbare voorziening, daarom zetten we in op behoud van Zwembad Jaspers.

Deel dit