5. Gezond in Winterswijk
Verkiezingsprogramma

5. Gezond in Winterswijk

Als je zorg of hulp nodig hebt, dan wil je erop kunnen rekenen dat jij of je naasten de juiste zorg, aandacht en liefde krijgen. Iedereen moet zeker kunnen zijn van goede zorg. Niet op basis van wie je bent, maar op basis van wat je nodig hebt. De PvdA Winterswijk kiest voor zorg dichtbij huis. Om dit te realiseren zetten we vol in op preventie. Welzijn, preventie en gezondheid staan voorop. Niet medicaliseren en problematiseren staan centraal, maar we gaan uit van normaliseren.

Wanneer het gaat over ‘zorg dichtbij huis’ dan verliest de PvdA Winterswijk mentale gezondheid niet uit het oog. Het is onverteerbaar dat iemand met een gebroken been een kwartier later terecht kan in het ziekenhuis, terwijl iemand met een beginnende psychose buiten kantooruren nauwelijks geholpen kan worden. Op dit terrein valt nog veel te winnen. We accepteren geen lagere levensverwachting door sociaaleconomische inkomensverschillen.

Gezond in Winterswijk

Onze keuzes:

 • Een volwaardig ziekenhuis dichtbij huis is essentieel. Ziekenhuiszorg moet toegankelijk, laagdrempelig en dichtbij toegankelijk zijn. Wij blijven ons hard maken voor een zelfstandig en volwaardig SKB in Winterswijk.
 • We investeren in preventieve activiteiten. Een succesvol voorbeeld is hetPreventie Platform Jeugd.
 • We zorgen voor een gemeente met een sterke sociale basis voor iedereen. Laagdrempelige inloopvoorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan ontmoeting en het voorkomen van eenzaamheid. ’t Gasthuus is hiervan een treffend voorbeeld. We zien de meerwaarde van een inloopvoorziening zoals bij Stichting HIER waar laagdrempelig hulp wordt geboden voor Winterswijkers die dat nodig hebben. Ook de Wuh heeft met de vele initiatieven en activiteiten een grote verbindende rol. Dergelijke maatschappelijke initiatieven verdienen onze steun.
 • Soms is het nodig om de rek in de regels en de randjes van het systeem op te zoeken en een doorbraak te forceren. We geven professionals het vertrouwen en de ruimte om deze doorbraken te forceren en voor écht maatwerk te zorgen. De doorbraakmethode kan hierbij een goed instrument zijn.
 • We gaan ons extra inzetten om met zorgmijders in contact te komen. We leggen actief contact met inwoners en wachten niet tot het laatste moment om te ondersteunen.
 • De meerwaarde van De Post staat buiten kijf. De Post blijft hét centrale punt voor alle vragen op het gebied van zorg, ondersteuning en inkomen.
 • We werken vanuit vertrouwen samen met zorgaanbieders. We kiezen voor langdurige afspraken tussen gemeente en zorgaanbieders. Zodat continuïteit gewaarborgd is.
 • Mantelzorgers zijn onzichtbare helden. De mantelzorgwaardering gaat structureel naar € 50,-Daarnaast hebben we extra oog voor jonge mantelzorgers en werkende mantelzorgers. Ook mantelzorg rondom psychische kwetsbaarheid krijgt daarbij onze extra aandacht.
 • De zorg verandert snel. Hier moeten we actief op inspelen. We willen meer innovatie in de zorg in Winterswijk. Waar mogelijk ondersteunen we innovatieve projecten, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot of experiment.
 • Het bestrijden van eenzaamheid is een belangrijke maatschappelijke opgave. We zien eenzaamheid toenemen. Samen met lokale organisaties vormen we een lokale alliantie tegen eenzaamheid. We blijven ons inzetten om eenzaamheid te verminderen en voorkomen. Sport- en cultuurverenigingen zijn hierin belangrijke partners.
 • We gaan door met de adviesgesprekken door de ouderenadviseurs die een bezoek brengen aan alle Winterswijk die 75 jaar worden.
 • We zorgen voor gerichte voorlichting op scholen over alcohol- en drugsgebruik. Ook wijzen we op de gevaren en riscio’s van gevaarlijke middelen als lachgas en zetten in op preventie van lachgasgebruik.
 • We zien dat veel mensen mentale problemen ervaren. De coronacrisis heeft dit versterkt. Met name bij jongeren. Laagdrempelige ondersteuning kan de mentale weerbaarheid versterken. Denk aan trainingen, extra coaching of buddytrajecten waar ervaringsdeskundigen andere jongeren helpen.
 • Wij zijn voorstander van Park Achterhoek en steunen de verdere doorontwikkeling.

Deel dit