2. Goed werk en bestaanszekerheid
Verkiezingsprogramma

2. Goed werk en bestaanszekerheid

De coronacrisis heeft voor veel Winterswijkers duidelijk gemaakt hoe onzeker hun baan en inkomen is. Het is een onzekerheid die voor veel mensen ook al voor corona een gegeven was. De kwetsbare positie van zzp’ers en mensen met een tijdelijk contract of nulurencontract op de arbeidsmarkt, de concurrentie op arbeidsvoorwaarden en teveel werk dat niet beloond wordt. Het zijn allemaal symptomen van een arbeidsmarkt die niet goed functioneert en waar tegelijkertijd kansen op een mooie toekomst onbenut blijven.

In Winterswijk moet je zeker kunnen zijn goed van goed werk of zinvolle daginvulling. Een zeker inkomen, waarmee je durft te dromen over je toekomst: over de koop van je eigen huis, het beginnen van een gezin of het opstarten van een eigen bedrijf. Een fijne baan en een inkomen waar je op kunt rekenen is essentieel om zeker te kunnen zijn over je bestaan. De PvdA Winterswijk ziet het als haar taak om obstakels die deze zekerheid in de weg staan te verkleinen.

Als het aan ons ligt, valt geen Winterswijker buiten de boot en kan iedereen volwaardig meedoen. Het hebben van schulden en een leven in armoede heeft impact op je welzijn, op het vertrouwen in de toekomst, het gevoel dat je er mag zijn en dat je er toe doet. Daarom gaan we volle kracht door met de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040. Onze keuzes voor goede schuldhulpverlening en een ruimhartig armoedebeleid moeten ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen.

Goed werk en bestaanszekerheid

Onze keuzes:

 • We werken samen met werkgevers en het onderwijs om stageplekken, goed werk en (om)scholing mogelijk te maken. Het Achterhoeks Talentenfonds (Opijver) is een mooi voorbeeld om mensen op weg te helpen naar een baan met toekomstperspectief.
 • We geven prioriteit aan jongeren en starters op de arbeidsmarkt. Voor veel jongeren is een goede start op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend. De gemeente ondersteunt deze jongeren. We dragen actief bij aan het Actieplan Achterhoekse Jongeren met als doel dat alle jongeren werk hebben, naar school gaan of een zinvolle daginvulling hebben.
 • We zorgen voor een soepele overgang als iemand een stap zet van dagbesteding/daginvulling naar (beschut) werk of vice versa, ook wel Simpel Switchen genoemd.
 • Wij willen meer mensen aan het werk helpen. Ook Winterswijkers die moeilijk aan de slag kunnen. Daarom realiseren we basisbanen. De basisbaan is een volwaardige baan met een fatsoenlijk salaris, waarmee mensen die nu nog ongewild langs de kant staan aan de slag kunnen.
 • Winterswijkers die afhankelijk zijn van een uitkering bieden wij persoonlijke begeleiding en scholingsmogelijkheden. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de eigen kracht en individuele kwaliteiten van de persoon. Met daarbij een promintente taak voor Fijnder (voorheen SDOA).
 • We werken vanuit vertrouwen en niet vanuit controle en verplichtingen. De regels voor bijstand, meedoenregelingen en  schuldhulpverlening maken we zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk.
 • We gaan actief aan de slag om onze meedoenregelingen meer en beter onder de aandacht te brengen bij onze inwoners en
  samenwerkingspartners.
 • Werk moet lonen. Bijverdienen naast een bijstandsuitkering kan een opstap zijn naar betaald werk. De regels voor bijverdienen en parttime werk worden verruimd.
 • Met de Opgave Armoedevrij Winterswijk 2040 werken we samen om armoede te stoppen. Wij geloven in deze aanpak waarin we samen mét inwoners, organisaties, bedrijven, verenigingen en scholen de schouders er onder zetten om te werken aan een Armoedevrij Winterswijk 2040. De vele betrokken Winterswijkers vormen de kracht van de aanpak. De komende
  jaren blijven we werken aan Armoedevrij Winterswijk 2040. Dat betekent samen bouwen, ontwikkelen en keuzes maken.
 • Samen met de Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk versterken we het netwerk van organisaties die betrokken zijn bij bestrijding van armoede.
 • Vrouwen die ongesteld worden maar niet voldoende toegang hebben tot menstruatieproducten, omdat ze niet genoeg geld hebben. Het lijkt een ver-van-je-bed-show, maar menstruatiearmoede komt ook in Winterswijk voor. Samen met scholen en sociaal-maatschappelijke organisatie bekijken we op welke wijze we menstruatieproducten beschikbaar maken.
 • In Winterswijk krijgt iedereen de kans om mee te doen. De dikte van de portemonnee (van je ouders/verzorgers) mag geen reden zijn om niet mee te doen. Daarom voeren we de Winterswijk-pas in voor kinderen, volwassenen en senioren. Het criterium om in aanmerking te komen voor de Winterswijk-pas is 130% van de bijstandsnorm.
 • Het huidige aanbod binnen de meedoenregelingen wordt uitgebreid bij de introductie van de Winterswijk-pas. Zodat er een groter en gevarieerder aanbod is op het gebied van educatie, sport, cultuur en participatie.
 • Iedereen die in aanmerking komt voor de gemeentepolis hoeft geen eigen risico te betalen.
 • We hebben afgelopen periode goede stappen gezet met onze nieuwe aanpak voor schulden. We gaan op volle kracht door. We investeren in vroegsignalering en preventie, zodat schulden eerder in beeld komen en dus ook eerder een oplossing kan worden gevonden.
 • We willen inzetten op het werken met ervaringsdeskundigen en buddy’s in de schuldenaanpak. Zij kunnen laagdrempelig begeleiding bieden aan Winterswijkers met schulden.
 • We blijven investeren in de samenwerking met zorgverzekeraars, energie- en waterleveranciers en woningcorporaties om zo snel mogelijk te handelen bij betalingsachterstanden en samen te werken aan oplossingen.
 • In samenwerking met het onderwijs krijgen leerlingen lessen in financiën.
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om werk. Door goed werkgeverschap, garantiebanen, beschut werk, mensen in vaste dienst en het beperken van flexwerk alleen bij ziekte en piekmomenten.
 • We blijven ons inzetten voor loon waarvan werknemers goed rond kunnen komen. De gemeente Winterswijk spreekt zich uit voor een verhoging van het wettelijk minimumloon naar € 14,- bruto per uur. En daar dringen we ook op aan bij bedrijven en organisaties waar de gemeente mee samenwerkt.

Deel dit