10. Winterswijkers aan zet
Verkiezingsprogramma

10. Winterswijkers aan zet

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen vereist een overheid die naar je luistert en waar je op kan rekenen. De toeslagenaffaire legt pijnlijk de kloof bloot die is ontstaan tussen de overheid en inwoners. Ook in Winterswijk zijn mensen slachtoffer geworden van dit falen van de overheid. De PvdA Winterswijk ziet de verbetering van de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners als één van de belangrijkste speerpunten voor de aankomende jaren. Alleen wanneer de overheid in staat is om goed te luisteren naar geluiden uit alle hoeken van de samenleving dan zal zij in staat zijn om bij te dragen aan de oplossingen voor de uitdagingen van vandaag de dag.

Participatie is een belangrijk, maar ook een ingewikkeld onderwerp. Belangrijk is dat voor alle deelnemers duidelijk is hoe de participatie geregeld is en door wie dit moet gebeuren. Zodat er vooraf duidelijkheid is over ieders rol en verwachtingen.

De plaatselijke democratie staat het dichtst bij mensen en van deze positie dient optimaal gebruik gemaakt te worden. Het Raadhuis dient herkenbaar te zijn als het democratische hart van Winterswijk en inwoners moeten er van op de hoogte zijn wat hier speelt. Het huidige Politiek Forum dient omgevormd tot een platform waarin inspraak van inwoners van Winterswijk meer centraal zal komen te staan. Representativiteit dient hierbij het uitgangspunt te zijn. Nog te vaak zijn het dezelfde inwoners die wel van zich laten horen, en blijven andere dorpsgenoten helaas ongehoord.

Winterswijkers aan zet

Onze keuzes:

  • We werken vanuit vertrouwen en persoonlijk contact.
  • Gemeentelijke dienstverlening moet laagdrempelig en persoonlijk zijn. Simpele taal, direct contact, weinig ambtelijke molens, de menselijke maat voorop.
  • Er wordt sterk ingezet op digitale dienstverlening. Dit mag nooit de enige weg zijn. Wij zullen er strikt op toezien dat de digitalisering wel voor iedere burger van Winterswijk bereikbaar en begrijpelijk is. Heldere informatie op papier blijft noodzakelijk. Dat betekent ook dat het gemeentenieuws in het huis-aan-huis-blad (Achterhoek Nieuws) blijft bestaan.
  • Er zit veel kennis en ervaring in Winterswijk. Vaak wordt deze kennis en ervaring gebundeld binnen verenigingen, belangengroeperingen en/of adviesorganen. Het is van belang om hen tijdig te betrekken in de voorbereiding op zorgvuldige besluitvorming.
  • Er komt een lokale ombudsman. Winterswijkers kunnen bij de onafhankelijke en onpartijdige gemeentelijk ombudsman terecht met
    klachten over de gemeente.
  • Om de betrokkenheid van Winterswijkers bij de politiek te vergroten introduceren we een burgerforum (een G1000 op Winterswijkse schaal). Een burgerforum bestaat uit een groep Winterswijkers die wordt ingeloot om mee te praten over een maatschappelijk vraagstuk. Op specifieke onderwerpen wordt een representatieve groep Winterswijkers gevraagd naar hun mening en ervaringen.
  • De jeugd heeft de toekomst! Daarom gaan we in gesprek met kinderen over wat hen bezighoudt en wat zij belangrijk vinden. We vinden het belangrijk om kinderen op jonge leeftijd te betrekken bij politiek en het democratisch proces. Er komt een Winterswijkse Kinderraad en Kinderburgemeester.

Deel dit