1. Betaalbaar wonen in leefbare wijken
Verkiezingsprogramma

1. Betaalbaar wonen in leefbare wijken

De huidige wooncrisis wordt vaak gepresenteerd als een Randstedelijk probleem. Wij mogen hier in Winterswijk onze ogen echter niet voor sluiten. Ook binnen onze gemeente wordt het steeds lastiger om een fatsoenlijke en betaalbare woning te vinden. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen groeien en huurprijzen in de particuliere sector reizen de pan uit. De kloof tussen huizenbezitters en huurders wordt hierdoor steeds groter. Dit vinden wij onwenselijk. In sommige gevallen zijn huurders dubbel zo veel kwijt aan hun vaste lasten dan buren in vergelijkbare koopwoningen.

PvdA Winterswijk is van mening dat met bouwen, bouwen, bouwen alleen de wooncrisis niet ten einde komt. Het marktdenken mag niet langer overheersen. De overheid moet de regie terugpakken. Zonder gericht doelgroepenbeleid zal het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen alleen maar verder toenemen. Het is onmogelijk om mee te doen aan de maatschappij wanneer je geen passende woning kunt vinden. De overheid – en dus ook de gemeente – dient de regie terug te pakken door samenwerking te zoeken met maatschappelijk verantwoorde projectontwikkelaars en door herstel van de volkshuisvesting.

Een wijk is meer dan een verzameling stenen. Het is de plek waar we leven, elkaar ontmoeten, ons prettig voelen en onszelf kunnen ontwikkelen. Investeren in leefbare en groene wijken is noodzakelijk zodat iedere Winterswijker zeker kan zijn van een fijne plek om te wonen.

Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Onze keuzes:

 • We zetten in op meer betaalbare woningen, waaronder in de sociale huursector.
 • Met actief grondbeleid stimuleren we de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen in Winterswijk.
 • We zorgen ervoor dat marktpartijen en projectontwikkelaars tot sociale keuzes komen. Dat doen we door lokale instrumenten in te zetten zoals de Woonvisie, de Omgevingsvisie en bestemmingsplannen. Hierin leggen we onder andere harde afspraken vast over het aandeel sociale huurwoningen en woningen voor het middensegment.
 • Om de wooncrisis aan te pakken kijken we ook naar een zelfbewoningsplicht en het invoeren van een doelgroepenverordening /
  huisvestingsverordening.
 • In nauwe samenspraak met De Woonplaats houden we de wachttijden voor sociale huurwoningen zo kort mogelijk.
 • We gaan actief leegstand tegen. En waar leegstand zich voordoet, bijvoorbeeld in bedrijfspanden of panden met (voorheen) maatschappelijke functies, onderzoeken we of deze panden zich lenen voor huisvesting van speficieke doelgroepen (zoals bijvoorbeeld studenten, jongeren, en arbeidsmigranten).
 • Veel jongeren en jongvolwassenen willen na een periode van studeren buiten de Achterhoek weer terugkeren naar Winterswijk. Het is van belang dat we zorgdragen voor een goede arbeidsmarktpositie en een passend woningaanbod.
 • We gaan door met de starterslening, zorgen voor een betere bekendheid en breiden de regeling indien nodig uit.
 • We geven prioriteit aan het levensloopbestendig maken van woningen voor senioren.
 • De gemeente werkt actief mee aan vernieuwende woonvormen. Wij staan positief tegen innovatieve woonvormen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn Uut Huuskes, Knarrenhoven en Tiny Houses.
 • We pakken onze verantwoordelijkheid als het gaat om de huisvesting van statushouders.
 • We streven naar gemengde buurten en wijken. Dit doen we bijvoorbeeld met gemengd bouwen voor alle inkomensgroepen en een evenredige spreiding van sociale huur- en koopwoningen over alle wijken. Integratie heeft meer kans van slagen als mensen elkaar ontmoeten in de eigen buurt of wijk.
 • We gaan investeren in de Winterswijkse wijken. We beginnen met de wijken die dat het hardst nodig hebben.
 • We zorgen voor groene, leefbare wijken. Wij willen dat wijkbewoners inspraak hebben in de manier waarop er wordt geïnvesteerd in hun eigen buurt.
 • Iedere wijk moet beschikken over uitdagende, groene, fantasierijke en toegankelijke speelvoorzieningen. Belangrijke partners voor ons zijn de speeltuinverenigingen.
 • We zorgen voor een wijkbudget, waarmee wijkbewoners zelf aan de slag kunnen met activiteiten en initaitieven die bijdragen aan een leefbare buurt.

Deel dit