Vragen aan het college inzake onveilige situatie terrein voormalige Plus supermarkt Pelkwijk en omgeving.

10 oktober 2018
 1. Is het college op de hoogte van de klachten die bij omwonenden reeds geruime tijd leven?
 2. Is het college op de hoogte van het feit dat deze klachten reeds meerdere malen en door verschillende personen kenbaar zijn gemaakt bij de gemeente Winterswijk en bij de politie? Zo ja, welke acties zijn er genomen aan de hand van deze klachten?
 3. Bij een schoonmaakactie die door de lokale PvdA afdeling werd gehouden werden diverse (tientallen) zakjes aangetroffen waarin doorgaans (soft)drugs worden verhandeld. Tevens is door de buurt meerdere malen contact geweest met de politie om verdenkingen te melden van het verhandelen van drugs/softdrugs. Is het college hiervan op de hoogte? En zo ja, welke acties heeft het college reeds uitgezet en welke acties kan de buurt nog verwachten?
 4. Welke mogelijkheden en middelen heeft het college ter beschikking om dergelijke overlast als gevolg van vervuiling, vandalisme, handel in (soft)drugs en soortgelijk handelen tegen te gaan? Welke mogelijkheden en/of middelen worden reeds ingezet in deze betreffende situatie? Wat is het effect hiervan? En is het college voornemens om meer of op andere wijze maatregelen te treffen teneinde de situatie te verbeteren?
 5. Is door het college contact geweest met de vereniging van eigenaren omtrent de hierboven genoemde klachten? Welke aandacht is er geweest voor de buurtbewoners die aangeven zich niet veilig te voelen in hun eigen woonomgeving?
 6. Is het college het met de PvdA fractie eens dat veiligheid een voorwaarde is voor vrijheid?
 7. Is het college het met de PvdA fractie eens dat bij het pand (voormalige plus pelkwijk en omgeving) een groot risico tot verpaupering is door leegstand en vertrek van ondernemers?
 8. Is het college het met de PvdA fractie eens dat bij bovengenoemde pand en de omgeving toe zijn aan een herinrichting? Zo ja, op welke termijn kan de fractie plannen hierover ontvangen? Zo nee, wat is hiervan de reden?
 9. Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot het genoemde pand en de omgeving, gelet op (her)bestemming, invulling van het pand, invulling van de omgeving etc.?
 10. Wat kan/gaat het college op korte termijn ondernemen om de overlast rondom bovengenoemd pand en terrein tegen te gaan en de veiligheid voor buurtbewoners te vergroten, en aldus de situatie te verbeteren?
 11. Belangrijke voorzieningen als pinautomaten en brievenbussen zijn verdwenen/verminderd. Blijven de glasbakken waarvan veel gebruik wordt gemaakt wel bestaan?
 12. De buurtbewoners vertelden ons over de prille plannen voor een woonvoorziening voor de Molukse gemeenschap op de plek van de supermarkt. Is het college van deze plannen op de hoogte en zo ja, kan het college ons hier meer over vertellen