Door Mark ten Pas op 7 mei 2019

PvdA vraagt bij het college aandacht voor woonbehoefte ouderen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een rapport gepubliceerd: ‘Zorgen voor thuiswonende ouderen’. Hierin beschrijft het SCP dat de zorg- en woonbehoefte van ouderen lang niet altijd aansluit op het aanbod. En in de toekomst wordt dit vraagstuk door de vergrijzing steeds belangrijker. We hebben de komende jaren in Winterswijk een grote opgave om te zorgen voor een adequaat en betaalbaar zorg- en woningaanbod voor onze Winterswijkse ouderen. 

 

De PvdA Winterswijk maakt zich er sterk voor dat iedere oudere zeker kan kan zijn van goede zorg aan huis en een betaalbaar huis. Daarom hebben we de volgende vragen voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Op 17 april 2019 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Zorgen voor thuiswonende ouderen’ gepubliceerd.[1] Naar aanleiding van dit rapport en berichtgeving in de media[2] wil ik graag de volgende vragen voorleggen aan het college.

  • Heeft het college goed zicht op de ouderenhuishoudens en de woonwensen/woonbehoeften van de Winterswijkse ouderen?
  • Heeft het college zicht op hoe groot de vraag is van ouderen op zoek naar geschikte huisvesting? Is er in Winterswijk voldoende aanbod van geschikte huisvesting voor ouderen?
  • Heeft het college zicht op de grootte van de vraag naar huurwoningen onder ouderen? Voldoet het huuraanbod in Winterswijk aan de vraag onder ouderen naar huurwoningen?
  • Is het college bekend met initiatieven als Knarrenhof?[3] Hoe kijkt het college aan tegen dergelijke initiatieven/woonvormen?
  • Uit het rapport van het SCP volgt dat een deel van de ouderenhuishoudens woont in een ‘ongeschikte’ woning of woonomgeving. Herkent het college deze problematiek in de gemeente Winterswijk? Heeft het college zicht op hoe groot dit aandeel is? Welke mogelijkheden zijn er om hier op in te spelen?
  • In het rapport van het SCP wordt een woonomgeving als minder geschikt gezien wanneer er minder dan twee primaire voorzieningen (supermarkt, huisarts, apotheek en ov-halte) binnen 500 meter wandelen van de woning liggen. Bereiken berichten het college over de afwezigheid van deze primaire voorzieningen in de nabijheid? Hoe ontwikkelt deze vraag zich? Is er een stijging waar te nemen? Welke acties onderneemt het college teneinde te bereiken dat de ouderenhuishoudens zoveel mogelijk in geschikte woningen gehuisvest zijn? Welke acties onderneemt het college teneinde te bereiken dat cruciale voorzieningen in de nabijheid aanwezig zijn?
  • Het SCP signaleert een mismatch tussen vraag en aanbod wonen met zorg/diensten. Gesignaleerd wordt dat het huidige woningaanbod niet aansluit bij wat de oudere nodig heeft en dat er onvoldoende passende plekken voor wonen met zorg zijn. Herkent het college deze signalen? Zo ja, hoe groot is deze mismatch en is er sprake van een groeiende mismatch? Zo nee, is het college bereid om deze mismatch in beeld te brengen voor de gemeente Winterswijk?
  • De komende jaren zal door de vergrijzing het aantal ouderen, en daarmee de vraag naar zorg, ondersteuning en geschikte huisvesting, toenemen. Is Winterswijk goed voorbereid op deze toekomstige ontwikkelingen? Welke acties onderneemt het college om in te spelen op deze toekomstige ontwikkelingen?
  • Het SCP heeft geïnventariseerd dat een deel van de gemeenten belemmeringen in wet- en regelgeving ervaart bij het realiseren van nieuwe huisvestingsprojecten voor senioren. Ervaart het college ook belemmeringen? Is er in Winterswijks door samenloop van verschillende domeinen en regelingen (wonen/huisvesting en sociaal domein/zorg) sprake van afstemmingsproblemen? Zo ja, kan het college actie ondernemen om deze afstemmingsproblemen te verminderen?

[1] https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Zorgen_voor_thuiswonende_ouderen

[2] Zie onder andere de volgende berichten: https://www.gelderlander.nl/arnhem/schreeuwend-tekort-aan-appartementen-voor-ouderen-markt-oververhit~a4fec9b1/ en https://www.socialevraagstukken.nl/zorgen-over-thuiswonende-ouderen/

[3] https://knarrenhof.nl/

 

Mark ten Pas
Raadslid PvdA

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas