Door Mark ten Pas op 30 april 2019

PvdA stelt schriftelijke vragen over de jeugdzorg


De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W inzake de jeugdzorg. De laatste maanden staan de media vol met berichten over tekorten op de budgetten voor jeugdzorg bij de gemeenten. Ook bereiken ons geluiden over wachtlijsten en dat het lang kan duren voor kinderen of jongeren op de juiste plaats de noodzakelijke zorg krijgen.

 

Voor de PvdA is het essentieel dat kinderen alle aandacht en vertrouwen krijgen die ze nodig hebben als ze in een kwetsbare positie verkeren. Ieder kind en ieder gezin moet snel en dichtbij de juiste hulp krijgen als dat nodig is.  De PvdA Winterswijk zet zich er voor in dat we in Winterswijk zeker zijn van goede jeugdzorg.

Naar aanleiding van de berichtgeving en de geluiden die ons bereiken reden om de volgende vragen voor te leggen aan het college van B&W.


In de media verschijnen de laatste tijd veel berichten over de tekorten bij de gemeenten in het sociaal domein. Met vaak specifiek aandacht voor de tekorten op de budgetten voor jeugdhulp/jeugdzorg. Ook lezen we in de media berichten over het niet altijd kunnen bieden van adequate hulp. Evenals berichten over lange wachtlijsten, vele overplaatsingen.[1]

  • In de media verschijnen veel berichten over een groot aantal (Gelderse) gemeenten met grote tekorten. Wat is de financiële situatie in de gemeente Winterwijk ten aanzien van de budgetten voor jeugdzorg/jeugdhulp? Komt het college uit met de beschikbaar gestelde budgetten voor jeugdzorg/jeugdhulp?
  • Verwacht het college de komende jaren uit te kunnen komen met deze budgetten? Verwacht het college tekorten op de jeugdzorg/jeugdhulp?
  • Hoe heeft het aantal zorgvragers voor jeugdhulp/jeugdzorg zich ontwikkeld sinds de decentralisatie? Is er een stijging waar te nemen? Zo ja, is deze stijging te verklaren? En wat is deze verklaring? Speelt hierbij een rol spelen dat door de decentralisaties de zorg-/hulpvraag en de zorg- en hulpverlening op gemeenteniveau meer kinderen en jongeren in beeld zijn gekomen en daardoor de vraag groter is geworden? Hoe kijkt het college hier tegenaan? En hoe wordt dit meegenomen in de nabije jaren?
  • We lezen berichten over lange wachtlijsten. Kan het college aangeven of dit ook geldt voor zorgvragers voor jeugdzorg/jeugdhulp uit Winterswijk? Zijn er specifieke (specialistische) zorg-/hulpvragen waar de wachtlijsten lang(er) zijn?
  • Herkent het college berichtgeving over het sneller dan voorheen doorverwijzen naar jeugdhulp door huisartsen? Bijvoorbeeld onder andere omdat sinds de decentralisaties de lijntjes korter zijn met de gemeente en zorgaanbieders. Heeft het college hier zicht op? Speelt dit ook in Winterswijk? Wat zijn hiervan de gevolgen, zowel financieel als in vraag/aanbod? Is de gemeente hierover in gesprek met de huisartsen in Winterswijk?
  • Is de scheidslijn tussen enerzijds vergoeding via de ziektekostenverzekering en anderzijds vergoeding via de gemeentelijke budgetten voldoende duidelijk? Lopen deze verschillende lijnen elkaar? Heeft het college zicht op de gevolgen hiervan voor de gemeentelijk budgetten?

Mark ten Pas
Raadslid PvdA

[1] Een aantal nieuwsberichten:
https://www.gelderlander.nl/arnhem/gelderse-gemeenten-komen-69-miljoen-euro-tekort-op-jeugdzorg~ad525207/
https://www.trouw.nl/democratie/flinke-tekorten-voor-jeugdzorg-bij-gemeenten~a19c6fd3/
https://www.trouw.nl/samenleving/de-zieke-jeugdzorg-heeft-dringend-een-injectie-nodig-~a8e3fa88/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jeugdzorg-veel-duurder-dan-verwacht-minister-de-jonge-wil-extra-geld~bc81166f/

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas