Door Mark ten Pas op 5 november 2020

Mark ten Pas bij debat nieuwe Woonvisie: ”Iedere Winterswijker moet zeker kunnen zijn van een goede, betaalbare woning”

Donderdag 5 november heeft de Winterswijkse gemeenteraad met het vaststellen van de nieuwe Woonvisie 2020-2025 een belangrijke stap vooruit gezet. Met de nieuwe Woonvisie kunnen we goed inspelen op de woonwensen en actuele ontwikkelingen die leven in Winterswijk. De PvdA-fractie heeft tijdens het raadsdebat over de Woonvisie een pleidooi gehouden voor goed en betaalbaar wonen voor álle Winterswijkers. Ook blijft onze fractie zich inzetten voor strakkere prestatieafspraken met de Woonplaats als belangrijkste partner voor sociale woningbouw en betaalbaar wonen. Hieronder lees je de inbreng van Mark ten Pas in de eerste termijn bij de raadsbehandeling van de Woonvisie op 5 november in de gemeenteraad. 

”We bespreken vanavond ons nieuwe woonbeleid. En gaan vanavond – als we als raad deze woonvisie gaan vaststellen – een belangrijke stap vooruit zetten. Er ligt namelijk een nieuwe, stevige, eigentijdse en ambitieuze Woonvisie. Een goede mix van visie en ambitie enerzijds en concrete maatregelen anderzijds.

”Er ligt een nieuwe, stevige, eigentijdse en ambitieuze Woonvisie”

En het is goed dat er nu een nieuwe visie ligt. Want het was ook nodig. Wie zien hier een domein dat de afgelopen jaren veelvuldig in ontwikkeling was en waar veel is gebeurd. En mijn fractie is blij te constateren dat de Woonvisie inspeelt op die belangrijke actuele ontwikkelingen die er spelen en dat er ingespeeld wordt op de vragen die er leven in Winterswijk. En bovenal rondom de woonwensen van de specifieke doelgroepen. Met ons nieuwe woonbeleid creëren we ruimte voor de woonwensen voor o.a. jongeren, ouderen, woonwagenbewoners en mensen met een zorgvraag. We kunnen ook concluderen dat dit beleid echt in samenspraak met de betrokkenen inwoners is opgesteld. De hoge opkomst bij de verschillende avonden toont de betrokkenheid en het belang. Bijvoorbeeld met de inzet die we gaan doen rondom de ouderenhuisvesting. We zien dat woonvormen als een Knarrenhof veel mensen aanspreken. Wij steunen de inzet om als gemeente actief mee te werken aan initiatieven zoals de ontwikkeling van een Knarrenhof. En we weten inmiddels dat het dit voortvarend opgepakt is door het college: recent is namelijk al een intentieverklaring afgegeven om mee te werken aan het zoeken naar een geschikte locatie voor een gezamenlijke woonvorm: heel mooi. Ga zo door, is daarbij onze boodschap.

”Fijn en prettig wonen is veel te belangrijk om volledig aan de grillen van de markt over te laten”

Voorzitter, als lokale overheid hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om wonen. Fijn en prettig wonen is veel te belangrijk om volledig aan de grillen van de markt over te laten. De overheid moet hierin de regie houden. Met ons lokale woonbeleid laten we zien wat voor een gemeente we willen zijn. De vraag die we als PvdA-fractie hebben gesteld is: ‘’Wat voor gemeente willen wij zijn?’’. Ons antwoord daarop is dat iedere Winterswijker zeker moet kunnen zijn van een goede, betaalbare woning. En dan bedoelen we dus ook écht iedere Winterswijker. Jong en oud. Hier geboren en getogen, maar uiteraard ook voor nieuwe Winterswijkers. Rijk gefortuneerd of aangewezen op het sociaal minimum.

En deze nieuwe Woonvisie heeft gelukkig de ambitie om dit mogelijk te maken. Onze fractie heeft op eerdere momenten nog wel wat aandachtspunten naar voren gebracht. Onder meer over de woonbehoefte van jongeren. En meer specifiek hebben wij aandacht gevraagd voor jonge alleenstaande Winterswijkers. Blij zijn wij met de reactie van het college dat hier extra inzet op wordt gepleegd door de Woonplaats. Dat is ontzettend belangrijk. Net als het organiseren van Woonavonden en dat de Woonplaats ook zelf mét de jongeren in gesprek gaat over de woonbehoefte.

”Iedere Winterswijker moet zeker kunnen zijn van een goede, betaalbare woning”

En vaak heeft de Partij van de Arbeid gepleit voor strakkere afspraken met de Woonplaats, strakkere prestatieafspraken. Ook in dit traject rondom de totstandkoming van deze Woonvisie hebben we dat pleidooi gehouden. De Woonplaats is immers onze belangrijkste partner op het gebied van sociale woningbouw en betaalbaar wonen. En voorzitter, het zal u niet verrassen dat wij vanuit onze politieke overtuiging hiervoor blijven pleiten. Ook hier en nu. Het is nu eerst van belang deze Woonvisie vast te stellen en ermee aan de slag te gaan. Een woonvisie waarin we gelukkig een heel stuk concreter zijn en meer ambities hebben neergelegd dan in de vorige visie. En dan is het de uitdaging deze Woonvisie de komende jaren te vertalen in de nieuwe prestatieafspraken. De PvdA-fractie heeft de afgelopen periode kunnen concluderen dat het college de gevoelens in deze raad goed taxeert en daarom vertrouwen we er op dat het college hoog inzet bij de prestatieafspraken. Bij die hoge inzet vindt u ons in ieder geval aan uw zijde. Zodat goed en betaalbaar wonen voor iedere Winterswijker mogelijk wordt én blijft.

Concluderend voorzitter: wij zien een voldragen en gedegen visie die wij volwaardig steunen.”

 

5 november 2020
Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas